UCHWAŁA nr 1/2021

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 2

w Lęborku
z dnia 28 stycznia 2021r.
w sprawie uchwalenia Statutu Przedszkola Nr 2 w Lęborku

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 2 w Lęborku uchwala, co następuje:

Uchwala się Statut Przedszkola nr 2 w Lęborku, stanowiący załącznik do uchwały.

Traci moc uchwała Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 2 w Lęborku w sprawie uchwalenia Statutu Przedszkola nr 2 w Lęborku z dnia 01 grudnia 2017 r.

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021r.

Pliki do pobrania