Raport Ewaluacji

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2010/2011
przeprowadzonej w Przedszkolu nr2 w Lęborku

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r, w sprawie nadzoru pedagogicznego Przedszkole nr2 w Lęborku przedstawia do publicznej wiadomości raport z ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2010/ 2011
Członkowie zespołu przeprowadzili ewaluację w oparciu o wcześniej opracowany harmonogram pracy i projekt ewaluacji.

Badaniu został poddany:
Obszar 3 – Funkcjonowanie przedszkola w środowisku
Podobszar 3.4- Rodzice są partnerami przedszkola

Celem ewaluacji :
poprawienie współpracy z rodzicami

Założono następujące kryterium ewaluacji w odniesieniu do wymagania :
skuteczność działania przedszkola w angażowaniu rodziców w życie przedszkola.
Postawiono pytania kluczowe:
1.W jaki sposób nauczyciele zachęcają rodziców do współpracy?
2. Jakie formy współpracy stosuje przedszkole?
3. Które formy współpracy są satysfakcjonujące dla przedszkola i dla rodziców?
4. Jakie korzyści dla uczniów/ wychowanków wynikają ze współpracy Rodziców i Przedszkola?
5. W jakich obszarach współpraca się nie udaje i dlaczego?
6. Jaki odsetek Rodziców angażuje się we współpracę ?
7. Jak nauczyciel rozpoznaje potrzeby rodzica?

Do zebrania danych wykorzystano:
1. Metody:
* opinia eksperta- dyrektor przedszkola- arkusz wywiadu
* ankieta dla nauczycieli wychowawców , I półrocze- załącznik nr 1
* ankieta dla rodziców I półrocze – załącznik nr 2, II półrocze – załącznik nr 3
* analiza dokumentów
2. Narzędzia:
* kwestionariusz wywiadu
* kwestionariusz ankiety
* dokumenty- listy obecności
* tablica informacyjna dla rodziców

Danych do badań dostarczyli:
* dyrektor- wywiad
* rodzice – ankieta
* nauczyciele/ wychowawcy – ankieta

Organizacja zbierania danych odbywała się w następującym porządku:
opracowano projekt ewaluacji wewnętrznej,
opracowano harmonogram do projektu ewaluacji wewnętrznej,
przygotowano narzędzia badawcze,
przeprowadzono badania I wstępne październik -listopad 2010r
sporządzono raport -opracowano informacje o mocnych i słabych stronach
przeprowadzono badanie II podsumowujące
sporządzono raport końcowy z ewaluacji wewnętrznej

Za kształt raportu odpowiada zespół ewaluacyjny.
Sposób prezentacji wyników ewaluacji:
Nauczycielom- na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
Rodzicom- na stronie internetowej przedszkola

W dniu 30 marca 2011 roku przeprowadzono wywiad z ekspertem,
Dyrektor  Przedszkola nr2 w Lęborku , Panią mgr Ewą Długosz.
Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że rodzice kontaktują się z dyrektorem
w miarę potrzeb i na zaproszenie dyrektora. Najczęściej rodzice przepisują dziecko do innej grupy z powodu , np. utraty pracy i niemożności uiszczenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej, rodzice są także zainteresowani uzyskaniem informacji dotyczących korzystania z wyżywienia opłacanego z MOPS-u .
Dyrektor bardzo chętnie udziela rodzicom pomocy w miarę swoich możliwości.
Zdaniem Pani Dyrektor rodzice bardzo chętnie angażują się we współpracę
z przedszkolem, jeżeli mają możliwość i wiedzę , w czym mogą pomóc, są otwarci
 i chętni do współpracy.
Rodzice aktywnie uczestniczą w organizacji życia przedszkolnego w ciągu roku.
Pani Dyrektor jest zadowolona ze współpracy z rodzicami a efektem tej współpracy jest obustronne zadowolenie, podnoszenie jakości pracy przedszkola.

W celu uzyskania informacji na temat współpracy z rodzicami, przeprowadzono badania wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola we wszystkich grupach wiekowych i nauczycieli pracujących w tym przedszkolu. Badania opinii rodziców i nauczycieli dokonano w kwietniu 2011r .

Z analizy ankiety dla rodziców wynika, że:
60 % rodziców uważa , że rodzice powinni uczestniczyć w życiu przedszkola,
60 % rodziców jest pytana przez nauczycieli , w jaki sposób chciałyby uczestniczyć
 w życiu przedszkola,
70%- 90 % podaje informacje dla nauczyciela podczas rozmów indywidualnych, , wypełniając ankietę, poprzez rozmowę w czasie zebrań ogólnych,
70 %- 90 % rodziców korzysta z konsultacji indywidualnych w ustalone dni miesiąca, spotkań indywidualnych, zebrań ogólnych,
70 % rodziców korzysta zawsze z zebrań ogólnych,
60 % rodziców uznało częstotliwość zebrań ogólnych za wystarczającą i dużą,
50 % rodziców dokonuje wymiany doświadczeń podczas zebrań ogólnych,
70 % rodziców zasięga porad wychowawczych i dotyczących problemów edukacyjnych w czasie zebrań ogólnych,
80 % rodziców uzyskuje informacje o zespole klasowym na zebraniach ogólnych
90 % rodziców uzyskuje informacje o dziecku na zebraniach ogólnych
70 % rodziców ocenia organizację zebrań ogólnych za bardzo dobrą
80 % rodziców uczestniczy w spotkaniach indywidualnych organizowanych przez przedszkole
40 % rodziców uczestniczy w takich spotkaniach, gdy jest taka możliwość lub
z własnej inicjatywy ( np. gdy potrzebuje pomocy)
80 % rodziców uważa że na spotkaniach indywidualnych poruszane są problemy wychowawcze i edukacyjne
70 % rodziców rozmawia o organizacji imprez przedszkolnych na spotkaniach indywidualnych
40 % rodziców rozmawia o problemach zgłoszonych przez siebie na spotkaniach indywidualnych
50 % rodziców bardzo chętnie i chętnie współpracuje w uroczystościach grupowych
50 % rodziców raczej chętnie bierze udział w uroczystościach przedszkolnych
40 % rodziców raczej chętnie udziela się w pracach społecznych na rzecz przedszkola i grupy
30 % rodziców raczej chętnie wspiera finansowo przedszkole
20 % rodziców deklaruje pomoc w opiece w czasie wycieczek
20 % rodziców deklaruje chęć opiniowania dokumentacji i planów przedszkola
70 % rodziców ocenia współpracę z przedszkolem raczej dobrze , a 10 % rodziców bardzo dobrze

Z analizy ankiety dla nauczycieli/ wychowawców wynika , że:
60 % nauczycieli rozpoznaje w sposób zdecydowany potrzeby rodziców w zakresie współpracy z przedszkolem,
100% nauczycieli uzyskuje informacje na temat tych potrzeb w trakcie indywidualnie prowadzonych rozmów z rodzicami lub z przeprowadzanych ankiet (80 %),
100 % nauczycieli opracowuje indywidualny plan współpracy z rodzicami,
90 % nauczycieli w w/w planie uwzględnia takie potrzeby rodziców, które uważa za możliwe do realizacji,
90 %- 100 % nauczycieli w trakcie opracowywania planu współpracy z rodzicami bierze pod uwagę kalendarz imprez przedszkola oraz aktualne potrzeby dydaktyczne i wychowawcze,
100 % nauczycieli proponuje rodzicom spotkania ogólne, spotkania indywidualne, konsultacje indywidualne w ustalone dni miesiąca oraz spotkania okolicznościowe,
100 % nauczycieli planuje przebieg spotkania ogólnego z rodzicami, 100 % nauczycieli podczas spotkań z rodzicami porusza sprawy organizacyjne, przekazuje informacje o zdobytych umiejętnościach przedszkolaków oraz przekazuje informacje o funkcjonowaniu grupy,  
100 % nauczycieli podczas spotkań indywidualnych przekazuje informacje o dziecku- jego zachowaniu, zdobytych umiejętnościach,
90 % nauczycieli w sposób zdecydowany planuje przebieg spotkania indywidualnego z rodzicem,
80 %- 90 % nauczycieli przekazuje w trakcie spotkania indywidualnego informacje rodzicom i rozmawia z rodzicem , ewentualnie wspólnie opracowują plan oddziaływań,
70 % nauczycieli ocenia zaangażowanie rodziców w pracę przedszkola raczej dobrze,
90 % nauczycieli jest zdania że rodzice bardzo chętnie i raczej chętnie angażują się w organizację uroczystości grupowych, udział w uroczystościach przedszkolnych
90 % nauczycieli ocenia swoją współpracę z rodzicami jako bardzo dobrą.

Z analizy list obecności wynika, że podczas zebrań grupowych, które odbyły się w ciągu roku frekwencja rodziców nigdy nie była 100 % , największa wyniosła 95 %
(I zebranie), a najmniejsza 11 % na zebraniu połączonym z zajęciem otwartym dla rodziców ( listopad 2010r) .

Wyniki przeprowadzonych badań:
Z podsumowania informacji zebranych z ankiet i analizy dokumentów otrzymano odpowiedzi na kluczowe pytania ewaluacji:
1.W jaki sposób nauczyciele zachęcają rodziców do współpracy?
Nauczyciele zachęcają rodziców do współpracy poprzez organizowanie zebrań ogólnych, grupowych, poprzez zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach otwartych, rozmowach i spotkaniach indywidualnych, rodzicom proponowane jest także wypełnienie imiennej ankiety z propozycją swojej współpracy oraz oczekiwaniami wobec przedszkola

2. Jakie formy współpracy stosuje przedszkole?
100 % nauczycieli proponuje spotkania ogólne, indywidualne w ustalone dni tygodnia oraz spotkania okolicznościowe

3. Które formy współpracy są satysfakcjonujące dla przedszkola i dla rodziców?
Najbardziej satysfakcjonującą dla rodziców formą współpracy są zebrania ogólne
( 70 %) oraz rozmowy indywidualne (70 %)

4. Jakie korzyści dla uczniów/ wychowanków wynikają ze współpracy Rodziców
 i Przedszkola?
90 % rodziców uzyskuje informacje na zebraniach dla rodziców

5. W jakich obszarach współpraca się nie udaje i dlaczego?
Tylko 20 % rodziców deklaruje pomoc w opiece, w czasie wycieczek grupowych oraz w opiniowaniu dokumentacji i planów przedszkola

6.Jaki odsetek Rodziców angażuje się we współpracę ?
60 % rodziców deklaruje chęć uczestnictwa w życiu przedszkola, z tego 40 % udziela się w pracach społecznych na rzecz przedszkola i grupy, 30 % % wspiera finansowo przedszkole.

7. Jak nauczyciel rozpoznaje potrzeby rodzica?
Nauczyciel rozpoznaje potrzeby rodziców poprzez propozycję wypełnienia imiennej ankiety oczekiwań i pomocy rodzica wobec przedszkola , rozmowy i spotkania indywidualne w wyznaczone dni tygodnia, zebrania ogólne rodziców z udziałem specjalistów.
Wnioski i rekomendacje:
Analiza zebranych informacji prowadzi do wniosku że przedszkole współpracuje
z rodzicami w różnych obszarach , pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Rodzice mają możliwość włączania się w różne działania przedszkola i współdecydowania o podejmowanych w przedszkolu decyzjach. Wiele działań realizowanych w placówce ma na celu wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci. Rodzice są zachęcani do dzielenia się opiniami na temat pracy przedszkola i korzystają z tej możliwości. Wśród wielu dowodów wymienionych przez rodziców i nauczycieli można wskazać: możliwość wyrażania swojego zdania podczas indywidualnych rozmów z nauczycielami w ramach wyznaczonych godzin spotkań oraz poza nimi , na zebraniach organizowanych przez wychowawców, poprzez badania ankietowe prowadzone na początku i końcu roku szkolnego, jak również przy okazji uroczystości i imprez przedszkolnych i grupowych.
Rodzice mają wpływ na działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne przedszkola, a wyrażane przez nich opinie są uwzględniane. Rodzice opiniują działania przedszkola (kalendarz imprez, podział środków z funduszu Rady Rodziców). Rodzice bardzo chętnie uczestniczą w podejmowanych działaniach- wspólnie przygotowują i udzielają się
w imprezach i uroczystościach przedszkolnych i grupowych, dni i zajęcia otwarte. Przedszkole podejmuje różne działania w celu wspierania rodziców w wychowaniu dzieci:
– zebrania grupowe informacyjne i organizacyjne są prowadzone zgodnie z kalendarzem spotkań z rodzicami, w zależności od potrzeb jest około 3 spotkań w roku
– służenie radą przez wychowawców w sytuacjach problemowych,
wskazywanie możliwości uzyskania pomocy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
– opieka logopedyczna
– organizowanie zebrań dla rodziców z udziałem specjalistów
– informacje i artykuły na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola.
W trosce o polepszenie współpracy została założona strona internetowa, a w korytarzu przedszkolnym prowadzony jest kącik dla rodziców aby mogli oni dowiadywać się o bieżących sprawach, uroczystościach i innych ważnych wydarzeniach mających miejsce
w przedszkolu a także zamieszczane są rady wychowawcze dla rodziców.