RAPORT ZESPOŁU DO SPRAW EWAULACJI DOTYCZĄCY „WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI O LOSACH DZIECI UCZESZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 2 w Lęborku w dniu 05.09.2011 dyrektor Ewa Długosz powołała Ewę Kozłowską i Renatę Chmielińską do zespołu zadaniowego do spraw ewaluacji „Wykorzystanie informacji o losach dzieci uczęszczających do przedszkola”.

Przedmiotem ewaluacji było wykorzystywanie informacji o losach dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 2 w Lęborku, które podjęły naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej.

Celem ewaluacji było pozyskanie informacji potrzebnych do analizy danych o losach dzieci , które uczęszczały do przedszkola a następnie wykorzystanie tych informacji do zmiany bieżącej pracy placówki celem ewentualnego zwiększenia rezultatów opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych  oraz usunięcia braków dostrzeżonych prze szkołę. Stworzono procedury gromadzenia informacji o losach absolwentów.

Odbiorcami ewaluacji jest:
– dyrektor Przedszkola nr 2 w Lęborku
– nauczyciele –opiekunowie grup 5 i 6 latków
– rodzice

Ewaluacja przebiegała w terminie od 05 wrzesnia 2011 do lutego 2012 roku. Wyniki ewaluacji zostały przedstawione  na półrocznej Radzie Pedagogicznej uwzględniając pewnych działań programowych przedszkola.
W skład zespołu ewaluacyjnego wchodzą nauczyciele : Ewa Kozłowska –koordynator , Renata Chmielińska – nauczycielki 5-latków
Zespół w tym składzie opracował koncepcje ewaluacji , zbierał i analizował dane. Raport opracował koordynator Ewa Kozłowska.

Zespół opracował :

 1. ankietę dla rodziców –losy absolwentów przedszkola
 2. kwestionariusz ankiety dla nauczycieli –wychowawców klas I szkoły podstawowej
 3. kwestionariusz ankiety dla nauczyciela –opiekuna grup 5  i 6 latków

Opracowano także kryteria ewaluacji:

 1. poziom funkcjonowania absolwentów ,
 2. skuteczność pozyskiwania informacji
 3. przydatność informacji o losach absolwentów do zmiany pracy przedszkola

Zespół pracował zgodnie z harmonogramem ewaluacji:

 1. 05 wrzesień – 15wrzesień 2011 – opracowanie koncepcji ewaluacji, zatwierdzenie projektu i harmonogramu badań
 2. koniec września – 31 styczeń – gromadzenia danych
 3. 1 luty – 15 luty –analiza wyników badań
 4. po 15 lutego przygotowanie raportu , dyskusja i podjęcie decyzji o sposobach wykorzystania wyników badań oraz opracowanie procedury gromadzenia danych.

Przeprowadzono spotkanie informacyjne z radą pedagogiczną . Rozdałyśmy ankiety dla rodziców na przełomie września i października 2011 /40 / a uzyskałyśmy 24 ankiety zwrotne.
Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli –wychowawców klas I rozdałyśmy
w pierwszych dniach września 2011 i styczeń-luty  2012/ 6 ankiet we wrześniu oraz 6 ankiet w styczniu-lutym 2012/.Uzyskałyśmy 12 ankiet zwrotnych od nauczycieli-wychowawców klas I.
Dokonano ankiety nauczycieli-opiekunów grup 5 i 6 latków w naszym przedszkolu./pierwszy tydzień października 2011/.Wydano 3 ankiety i uzyskano 3 ankiety zwrotne.

Wnioski:

 1. Na podstawie analizy wyników ankiet dla nauczycieli przedszkola oraz nauczyciela klas I z września i klasyfikacji półrocznej wynika że większość dzieci zgodnie funkcjonuje w grupie. Zdarzają się pojedyncze przypadki dzieci mających kłopoty w zgodnych relacjach z rówieśnikami.
 2. Dzieci sprawnie funkcjonują w sytuacjach zadaniowych życia szkolnego-przedszkolnego oraz samodzielne w czynnościach samoobsługowych. Nauczyciele przedszkola zwracają uwagę, że rodzice zbyt często wyręczają dzieci np. w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu.  
 3. Posługują się płynnie w mowie czynnej i biernej. Należy jednak zwrócić uwagę na wczesną konsultację logopedyczną i diagnozę dziecka w celu likwidacji wady wymowy i ustalenie indywidualnego toku ćwiczeń.
 4. Sprawność ruchowa bardzo dobra- pojedyncze przypadki otyłości – zaleca się konsultacje z dietetykiem i lekarzem
 5. Ustalanie kodeksów i zasad wpływa na poprawienie bezpieczeństwa w sali i w klasie .
 6. Dzieci bardzo chętnie podejmują wszelkie działania artystyczne. Należy więc  urozmaicać i uatrakcyjniać metody i formy w tych dziedzinach np. wystawy wernisaże , koncerty muzyczne , teatr , park techniki , spotkania z artystami i ludźmi sztuki.
 7. Zasób wiedzy matematycznej dzieci jest na poziomie prawidłowym .
 8. Realizacja zadań z zakresu wiedzy przyrodniczej jest bardzo dobra, należy jednak zwiększyć liczbę zajęć w naturalnym środowisku w postaci wycieczek np. do lasu, parku działki, łąkę
 9. Należy rozszerzać zasób wiedzy językowej dzieci .
 10. Zauważono słabą grafomotorykę – w okresie powakacyjnym – jednak systematyczne ćwiczenia dają  doskonałe rezultaty w usprawnianiu tej funkcji .
 11. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą  w uroczystościach i przestrzegają zasad społecznych. Należy jednak dobrać pełnione role do indywidualnych możliwości dziecka i ich zdolności.
 12. Po zakończeniu pracy zespołu , omówieniu procesu sformułowano następujący wniosek ;należy badaniami objąć nie tylko Szkołę  Podstawową nr 8 w Lęborku ale rozszerzyć na wszystkie pozostałe szkoły podstawowe do których trafiają absolwenci naszego Przedszkola

Na podstawie ankiet dla rodziców wysunięto wnioski:

 1. Rodzice uważają, że dzieci zostały dobrze przygotowane przez przedszkole do podjęcia obowiązków szkolnych
 2. Podejmowanie działania wychowawcze i dydaktyczne przyczyniły się do szybkiej adaptacji dziecka do wymagań szkolnych.

Pozytywne działania jakie najczęściej wymieniali rodzice to:

 1. Różnorodne i ciekawe zajęcia i zabawy z dzieckiem podczas pobytu
 2. w przedszkolu
 3. Indywidualizacja zajęć
 4. Zajęcia otwarte i pokazowe dla rodziców
 5. Wycieczki tematyczne
 6. Dodatkowe zajęcia w przedszkolu
 7. Prace plastyczne  , nauka piosenek i wierszyków
 8. Udział w akcjach i kampaniach /czytanie dzieciom/


3.Nieliczni rodzice w ankietach zaznaczyli, że nauczyciele szkoły podstawowej zgłaszali uwagi dotyczące przygotowania dziecka do realizacji obowiązków szkolnych. Były to min:

 1. Problemy z podziałem wyrazów na sylaby i głoski
 2. Analizą i syntezą wzrokowo-słuchową
 3. Mała samodzielność np.: kłopoty z zawiązywaniem butów, przebieraniem się  w stroje gimnastyczne


4.Inne spostrzeżenia dotyczące pracy przedszkola to min:

 1. Ładne i estetycznie urządzone sale
 2. Miły i fachowo przygotowany personel przedszkola
 3. Smaczny i urozmaicony jadłospis
 4. Dużo ciekawych imprez grupowych
 5. Wycieczki tematyczne
 6. Dodatkowe zajęcia / ale nie wszystkie bezpłatne/

Analizując wnioski zawarte w ankietach dla rodziców , nauczycieli szkół oraz nauczycieli przedszkola w dalszej pracy przedszkola należy:

 1. Zwiększyć liczbę ćwiczeń i zabaw rozwijających słuch fonematyczny ,analizę i syntezę wzrokowo-słuchową
 2. Dokonywać wczesnej diagnozy logopedycznej dziecka w celu eliminowania i ustalenia indywidualnej pracy z dzieckiem w przedszkolu
 3. Kierować dzieci na badania dojrzałości szkolnej w poradni Pedagogiczno-Psychologicznej  w celu ewentualnego odroczenia obowiązku szkolnego

Kończąc pracę zespołu ds. ewaluacji „Wykorzystanie informacji o losach dzieci uczęszczających do przedszkola” dokonano autoewaluacji pracy zespołu. Uporządkowano dokumentację ,omówiono podczas spotkania zespołu całego procesu oraz sformułowano wnioski :

 1. Należy przeprowadzić ankiety także w pozostałych szkołach podstawowych na terenie Lęborka
 2. Zwiększyć liczbę ankietowanych rodziców
 3. Zwiększyć liczbę członków pracujących w zespole ds. ewaluacji w celu udoskonalenia i usprawnienia pracy .