PROGRAM WYCHOWAWCZY
PRZEDSZKOLA NR 2
W LĘBORKU

I.
Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Jednym z priorytetowych zadań przedszkola wobec dziecka i jego domu rodzinnego jest m.in. wspieranie i stymulowanie jego rozwoju w sferze wychowawczej.
Ważne jest więc planowanie w pracy przedszkola działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb dziecka, które wpływają na wychowanie dziecka, posiadającego poczucie własnej wartości.

Uważamy, że podstawą powodzenia wszelkich działań wychowawczo-dydaktycznych nauczycieli i rodziców jest takt i kultura pedagogiczna. Dlatego należy pamiętać o tym, aby budzić wiarę dziecka we własne siły i możliwości, zachęcać do pokonywania trudności, okazywać mu szacunek i zaufanie, chwalić nawet za drobne osiągnięcia oraz powstrzymywać się od okazywania zniecierpliwienia.
 
W związku z powyższym Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 2 przedstawia następujące zadania wychowawcze realizowane w naszej codziennej pracy z dziećmi.

II. ZADANIA GŁÓWNE

1. Kształtowanie norm i cech indywidualnych, niezbędnych dla osobowości wychowanków, mających szczególne znaczenie dla umiejętnego współżycia w zespole.
 
2. Uświadomienie dziecku jego praw, obowiązków i przywilejów wynikających z uczestnictwa w grupie.
 
3. Rozwijanie dbałości o własny rozwój fizyczny, zdrowie i higienę psychiczną.
 
4. Wyrabianie świadomego i odpowiedzialnego stosunku do własnej pracy oraz szacunku dla pracy innych.
 
5. Wskazywanie na wychowawcze funkcje rodziny, na prawa i obowiązki dzieci, obowiązki rodziców wobec własnych członków rodziny.
 
6. Kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, w którym żyją.
 
7. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i potrzeby uczestnictwa w kulturze narodowej.
 
8. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
 
9. Nabywanie umiejętności dostrzegania sytuacji zagrażających własnemu i innych bezpieczeństwu.

III. ZAŁOŻENIA PROJEKTU

1. Najważniejsze jest w przedszkolu dziecko -jego
osobowość, jego wartości, sukcesy. Aby dziecko
czuło się szczęśliwe w domu i w przedszkolu musimy
działać wspólnie z rodzicami, budować razem jego system
wartości, dać dziecku możliwość identyfikowania się
z dobrymi wzorami wychowania.
 
2. Zgodnie z reformą Systemu Oświaty i jej założeniami dużą rolę w działalności przedszkola odgrywają rodzice. Mają swoje prawa, głos doradczy, opiniują, wspomagają rozwój swojego dziecka.
 
3. Zgodnie z reformą Systemu Oświaty i jej założeniami nauczyciel odpowiedzialny jest za optymalny rozwój dziecka, jego bezpieczeństwo oraz ścisłą współpracę  z jego rodzicami, bądź prawnymi opiekunami.
 
SPOSÓB REALIZACJI
 
1. Współpraca z rodzicami – zajęcia otwarte, udział  w uroczystościach, spotkania grupowe i indywidualne.
 
2. Systematyczna praca wychowawcza nauczycieli w poszczególnych grupach
 
3. Program realizowany będzie przez nauczycieli, rodziców i pośrednio przez pracowników administracyjno-obsługowych.

IV. CELE GŁÓWNE
 
1. Akceptacja, życzliwość, tolerancja, wzajemne zaufanie, empatia.
 
2. Systematyczne rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowania się i współdziałania w grupie.
 
3. Kultywowanie dóbr kultury narodowej, ukazywanie jej bogactwa i piękna, kształtowanie postaw dziecięcych pro-zdrowotnych i proekologicznych.
 
V. CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Uświadomienie dziecku jego praw, obowiązków  i przywilejów wynikających z uczestnictwa w grupie.
 
2. Nawiązywanie ciepłych i serdecznych relacji z każdym dzieckiem, zaspakajanie jego potrzeb oraz poczucia bezpieczeństwa.
 
3. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w zespole (dziecięcym).
 
4. Nawiązywanie właściwych kontaktów z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami.
 
5. Kształtowanie szacunku do wytworów własnych oraz dla pracy innych.

OSIĄGANE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI
 
DZIECI -3 – LETNIE

 
– uczenie się poprzez zabawę serdecznych zachowań wobec bliskich osób; opiekowania się podczas choroby, pocieszania.
– współdziałanie z nauczycielką w przygotowywaniu upominków dla najbliższych.
– kształtowanie potrzeby dzielenia się z rodziną swoimi przeżyciami z przedszkola.
– uczenie się zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
– składanie życzeń imieninowych i urodzinowych kolegom w grupie.
– wspólne z nauczycielką porządkowanie zabawek w sali.
– szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce.
– dochodzenie do samodzielności w ubieraniu i rozbieraniu się.
– uczenie się dokładnego wykonywania określonych czynności samoobsługowych, porządkowych.
– sprzeciwianie się przemocy fizycznej wobec siebie i innych dzieci ze strony rówieśników i dorosłych.
– słuchanie bajek, opowiadań, gdzie wyeksponowana jest miłość, dobroć, prawda.
– określanie jednoznacznych postaw przeciwstawnych: dobro – zło.
– przestrzeganie zakazu brania do rąk rzeczy znalezionych.

– w czasie odpoczynku nie przeszkadzanie śpiącym kolegom – słuchanie opowiadań nauczycielki, utworów z kasety, usypianie z przytulanką
– przyswajanie nawyków higienicznych.
– stosowanie zasady nie jedzenia pokarmów czy produktów wspólnie z kolegą.
– codzienne przebywanie w ogrodzie przedszkolnym.
– nawiązywanie serdecznego, bliskiego kontaktu z nauczycielką i nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb, myśli i odczuć.
– odczuwanie, że jestem dla swojej nauczycielki bardzo ważny i akceptowany, a to, co mówię jest przez nią zawsze wysłuchane.
 
DZIECI 4 – LETNIE
 
– uświadamianie dzieciom więzi rodzinnej i przywiązania do swojej rodziny.
– czerpanie radości z tworzenia i sprawiania innym niespodzianek (możliwości dawania).
– rozwijanie uczucia odpowiedzialności: podejmowanie i wykonywanie różnych prac i działań; na rzecz rodziny, grupy, przedszkola (np. dyżury, sprzątanie zabawek ogrodowych, itd.).
– wspólne określanie i stosowanie norm i reguł obowiązujących w danej grupie i na terenie przedszkola.
– przeciwstawianie się przemocy fizycznej wobec siebie i innych dzieci ze strony rówieśników i dorosłych.
– stosowanie zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach.
– dostarczanie dzieciom wzorów literackich i możliwości oceny postępowania bohaterów, postawy właściwe i naganne. Rozróżnianie prawdy od fałszu. Ocenianie postępowania a nie osoby.
– nabywanie świadomości narodowej (jestem Polakiem, mówię po polsku itd.) oraz świadomej wspólnoty w Unii Europejskiej.
– dziecko zna i przestrzega zasady warunkujące jego bezpieczeństwo na terenie przedszkola i poza nim.
– realizacja programu pro-zdrowotnego: dbanie o czystość osobistą, higienę układu nerwowego; umiejętności związane z kulturalnym jedzeniem, samodzielnym ubieraniem.
– rozwijanie i utrzymywanie sprawności fizycznej: udział w zabawach ruchowych, spacerach, wycieczkach; dobór ubrania do pory roku; właściwe odżywianie (owoce – warzywa).
 
GRUPA III – DZIECI 5 – LETNIE

– kulturalne rozwiązywanie konfliktów w myśl zasady: „Nie wolno nikogo krzywdzić”.
– poznawanie wartości koleżeństwa, zwierania przyjaźni, serdeczny stosunek do innych, wyrażanie szacunku dla dorosłych.
– pełnienie dyżurów tygodniowych odpowiedzialności za powierzone obowiązki.
– kulturalne zachowanie w przedszkolu i domu.
– wykorzystywanie zdobytych w przedszkolu umiejętności samoobsługowych: ubieranie się, rozbieranie, układanie zabawek i odzieży.
– szanowanie sprzętów i zabawek w sali będących wspólną własnością.
– dostrzegania potrzeby pomagania innym w codziennych sytuacjach.
– kształtowanie świadomości ekologicznej -dostrzeganie negatywnych skutków zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby.
– poznawanie różnorodnych utworów o wartościach wychowawczych, poznawczych, kształcących oraz zawierających elementy fantazji i humoru
– poznawanie zwyczajów kultywowanych w lokalnym środowisku: topienie Marzanny, tłusty czwartek, prima aprilis.
– nabywanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie, śpiewanie i improwizację ruchową.
– nabywanie poczucia przynależności do państwa polskiego i tożsamości narodowej (zwiedzanie zabytków).
 
GRUPA IV – DZIECI 6 – LETNIE

– dostrzeganie pozytywnych i negatywnych cech własnego charakteru oraz zachowań własnych, cudzych.
– właściwe zwracanie się o pomoc do dorosłych i kolegów.
– odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie.
– dostrzeganie własnej przydatności w najbliższym środowisku.
– przestrzeganie zasad, norm i reguł ustalonych w grupie, odnoszących się do: zgodnego zachowania podczas zabaw, korzystanie ze sprzętu i zabawek, mądrego rozwiązywania zaistniałych konfliktów.
– rozumienie konieczności szanowania działalności innych: wytworów ich pracy, sposobów i form zabaw.
– nabywanie umiejętności przyjmowania innych takimi, jakimi są, poszanowanie tej inności.
– rozumienie konieczności przestrzegania zasad nie niszczenia przyrody.
– znajomość tradycji rodzinnych, czynne uczestnictwo w tradycjach rodzinnych.
– poznanie tradycji ludowych, państwowych oraz rozumienie naszych symboli narodowych.
– umiejętne, samodzielne analizowanie treści poznanych utworów literackich, wyrażanie myśli przewodniej i sensu moralnego oraz własnych przeżyć.
– staranne wykonywanie czynności samoobsługowych, dbanie o higienę i estetyczny wygląd.
– stosowanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.
– rozumienie potrzeb i stosowanie w codziennym życiu zasad racjonalnego odżywiania, ochronę narządów zmysłu i układu nerwowego.
– rozumienie znaczenia świeżego powietrza dla zdrowia oraz potrzeby aktywnego wypoczynku.
– kierowanie się zasadami bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim.
– kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznanych.
– uczenie się odróżniania spraw ważnych od mniej ważnych, unikania krzyku, kłótliwości i zawziętości w kontaktach z innymi. Nabywanie umiejętności spokojnego dyskutowania i dochodzenia
do kompromisu.
– zaprzyjaźnianie się i nawiązywanie życzliwych kontaktów ze wszystkimi dziećmi.
– opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują.
– ocenianie postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach, występujących w codziennym życiu. Zdawanie sobie sprawy, że każdy sam ponosi konsekwencje swoich zachowań.
– formułowanie podstawowych powinności moralnych np. nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.
rozwijanie postawy opiekuńczej wobec osób potrzebujących pomocy lub proszących o nią. Kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych i reagowania na nie. uczestniczenie w organizowanych koncertach muzycznych. Przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas odbioru muzyki.