WARTA UBEZPIECZENIE

WARTA UBEZPIECZENIE

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy zakres ubezpieczenia:

 • dzieci, młodzieży szkolnej

Umowa ubezpieczenia zawierana jest w formie:

 1. bezimiennej – gdy do ubezpieczenia przystępuje cała placówka oświatowa

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 1. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli Ubezpieczonego, mające miejsce w okresie ubezpieczenia.

Proponujemy ubezpieczenie w Wariancie II

a) rodzaje gwarantowanych świadczeń

Z umowy ubezpieczenia NNW WARTA wypłaca świadczenia z tytułu:

 • śmierci Ubezpieczonego w NW wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,
 • śmierci w wyniku zawału serca udaru mózgu ubezpieczonego
 • jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego dziecka spowodowanego nowotworem złośliwym w wysokości 1 000 zł
 • jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci rodzica/opiekuna prawnego dziecka w wysokości 1 000 zł
 • jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub jej części spowodowanej nowotworem złośliwym u dziecka w wysokości 1 000 zł
 • stałego uszczerbku na zdrowiu – wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia – max 100 %
 • naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych – do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, ale nie więcej niż 1.000 zł
 • jednorazowe świadczenie w wysokości 100 zł – jeśli ubezpieczony przebywał w szpitalu powyżej 7 dni, a nie stwierdzono u niego uszczerbku na zdrowiu oraz nie korzystał ze świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy/nauki
 • czasowej niezdolności do pracy/nauki (zasiłek dzienny) – w wysokości 0,6‰ sumy ubezpieczenia dziennie przez maksymalny okres 90 dni – wypłacany jest:
  • od 1-go dnia niezdolności do pracy/nauki – w przypadku leczenia szpitalnego
  • od 15-go dnia niezdolności do pracy/nauki – w przypadku leczenia ambulatoryjnego
 • leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – do wysokości 7% sumy ubezpieczenia – tj. wydatki poniesione na terytorium Polski powstałe z tytułu:
  • udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej
  • pobytu w szpitalu, badań, zabiegów i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych)
  • nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza

b) sposób ustalania wysokości świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu

 

 • Wariant II – wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu przez lekarzy WARTY procentowi stałego uszczerbku w odniesieniu do sumy ubezpieczenia.

 

c) przyczyna stałego uszczerbku na zdrowiu/śmierci Ubezpieczonego

 • Wariant II obejmuje dodatkowo następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku zawału serca i udaru mózgu.

 

2. Usługi Assistance

świadczenia assistance przysługują każdemu posiadaczowi ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków – bez względu na wybrany Wariant ubezpieczenia – za wyjątkiem studentów studiów zaocznych, wieczorowych oraz uczniów szkół wieczorowych i dla dorosłych a także pracowników placówek oświatowych.

Zakres oferowanych świadczeń assistance uzależniony jest od wybranej wysokości sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków:

 

suma ubezpieczenia NNW zakres świadczeń assistance
powyżej 9 000 zł OPCJA C

 

i obejmuje – w zależności od Opcji:

ŚWIADCZENIE: Opcja C
 1. 1. transport medyczny
+
 1. 2. organizacja wizyty u lekarza specjalisty
+
 1. 3. wizyta pielęgniarki
3 wizyty
 1. 4. dostawa leków, sprzętu rehabilitacyjnego
+
 1. 5. opieka domowa po hospitalizacji
96 godz.
 1. 6. konsultacja medyczna
+
 1. 7. infolinia medyczna
+
 1. 8. wizyta u lekarza psychologa
4 wizyty
 1. 9. korepetycje z wybranych przedmiotów
14 godz. Lekcyjnych

Usługi assistance świadczone są dla Ubezpieczonych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na terytorium Polski wyłącznie za pośrednictwem Centrum Alarmowego WARTY.

Suma ubezpieczenia wynosi 5 000 zł dla jednego zdarzenia objętego ubezpieczeniem i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY

 

Suma Ubezpieczenia i Składa

Składka za ubezpieczenie skalkulowana za roczny okres ubezpieczenia dla 1 Ubezpieczonego

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka za ubezpieczenie
Wariant I Wariant II
NNW ucznia 10 000 zł   29 zł

 

Potrzebne informacje do zgłoszenia świadczenia:

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

tel. 801 308 308 lub +48 502 308 308

 

W pierwszej kolejności konsultant poprosi Cię o następujące dane:

Dane osoby zgłaszającej szkodę:

 • Imię i nazwisko
 • Pesel
 • Numer telefonu
 • Adres zameldowania/zamieszkania
 • Status osoby zgłaszającej: ojciec, matka, opiekun prawny

Dane osoby poszkodowanej:

 • Imię i nazwisko
 • Pesel
 • Numer telefonu
 • Adres zameldowania/zamieszkania

Nr polisy, z której zgłaszana jest szkoda: 908578217695

 • Dokładna nazwa i adres szkoły:
 • Nazwy i adresy placówek medycznych
 • Informacja o przebiegu wypadku
 • Diagnoza medyczna
 • Informacja o przebiegu i zakończeniu leczenia
 • Dane o dokumentacji potwierdzającej poniesione koszty leczenia
 • Dane bankowe do wypłaty świadczenia:
 • Nazwa Banku
 • Numer rachunku bankowego do wypłaty świadczenia