KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W LĘBORKU NA LATA 2019 – 2024

O NASZYM PRZEDSZKOLU Przedszkole Nr 2 w Lęborku usytuowane jest w spokojnej części miasta przy ul. Emilii Plater. W piętrowym budynku przedszkola mieszczą się przestronne, dobrze wyposażone w sprzęt , zabawki i pomoce dydaktyczne sale, zaplecze sanitarne , pomieszczenia biurowe, socjalne, gospodarcze i zaplecze pionu żywienia. Budynek przedszkola i przylegający do niego ogród znajdują się na terenie ogrodzonym. Ogród przedszkolny usytuowany jest z dala od ulicy, w otoczeniu zieleni, systematycznie wzbogacany w atestowany sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych.

Nasze Przedszkole zapewnia dzieciom wszechstronny, bezpieczny rozwój, uczy przez zabawę. Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przedszkole specjalizuje się w wychowaniu społeczno – moralnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi nabywanie umiejętności poprawnej komunikacji interpersonalnej, zachowań empatycznych, współżycia z innymi ludźmi, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, minimalizowanie zachowań agresywnych i konfliktowych (realizowanie programu profilaktyczno-wychowawczego
(grupowe kodeksy zachowań , normy , zasady i związane z nimi „logiczne konsekwencje”) oraz ujednolicanie oddziaływań wychowawczych przedszkola z domem rodzinnym .

Obecnie w przedszkolu funkcjonuje 7 grup. Przedszkole zatrudnia 27 pracowników, 12 nauczycieli ( w tym dyrektor), 2 pracowników administracji i 12 obsługi. Kadra pedagogiczna systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach, kursach,szkoleniach, by podążać za potrzebami współczesnego dziecka udzielając im wsparcia. Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną w zakresie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie tj. od godz. 8.30 do godz. 13.30. Pozostały czas przebywania dzieci w przedszkolu jest odpłatny i wysokość opłaty regulują odrębne przepisy.

Rekrutacja dzieci do przedszkola dokonywana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i zasadach określonych przez organ prowadzący.

WIZJA PRZEDSZKOLA
• Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.
• Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej
• Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i
przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
• Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. •Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego
• Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
• Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów •Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową i przyjętą koncepcją rozwoju • Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy

MISJA PRZEDSZKOLA
Przedszkole wspiera rodzinę w procesie wychowania i nauczania, stwarza wychowankom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa.

Nasze przedszkole:
• zapewnia dzieciom opiekę oraz dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne
• tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
• buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje postawy moralne
• promuje zachowania przyjazne przyrodzie, • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
• kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka,

KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA
•Tworzenie warunków do pełnego indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem sfery społeczno-moralnej
•Poszerzenie działań przedszkola o własne projekty i programy.
•Modelowanie, projektowanie, pobudzanie, zdolności dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalających jego aktywność. •Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole, zgodnym z wymogami podstawy programowej. •Zapewnienie wychowankom poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego we właściwie zagospodarowanej przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej jego zdrowiu
•Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jego specyfiki, osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej;

CELE STRATEGICZNE
I. Podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności wychowawczej,
opiekuńczej i dydaktycznej;
II. Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu, z
uwzględnieniem:
– realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola;
– monitoringu realizacji podstawy programowej ;
– systematycznego współdziałania nauczycieli w procesie edukacji dzieci i prowadzenia działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych;
III. Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku;
IV. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenie jakości pracy;

PLANOWANE TEMATY PRACY NA LATA 2016 – 2021

1.Promowanie zdrowego stylu życia w zakresie wyrabiania nawyków żywieniowych oraz aktywności ruchowej.

2 Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci

3 Rozwijanie postaw twórczych dzieci przez stosowanie aktywnych metod pracy i edukacji artystycznej szczególnie teatralnej.

4.Rozwijanie sprawności ruchowej dziecka poprzez zachęcanie do wszelkiego rodzaju zabaw zaspakajających naturalną potrzebę ruchu oraz jej w pływu na prawidłowy rozwój organizmu

5 Kształtowanie kompetencji społecznych; respektowania norm społecznych, komunikowania się, słuchania i rozumienia innych.

6 Edukacja zdrowotna i sprawność fizyczna sukcesem dzieci w szkole –rozwijanie wiary we własne siły, stwarzanie warunków osiągania sukcesu, samodzielnego działania, rozwijania aktywnych postaw twórczych przy uwzględnianiu indywidualnych możliwości dzieci „Przedszkole w ruchu”

7 Kształtowanie umiejętności językowych poprzez zainteresowanie literatura dziecięcą. Wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego w oparciu o literaturę.

8 Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym,społecznym, ekonomicznym,kulturowym; kształtowanie u dzieci postawy proekologicznej, aktywne działanie na rzecz ochrony środowiska.

9. Empiryczne poznawanie świata, jako elementu kształtowania świadomego i przyjaznego odnoszenia się dzieci do natury oraz rozumienie jego wpływu na nasze zdrowie „Przedszkolak w świecie przyrody i ekologii”

10..Kształtowanie postaw proekologicznych dzieci, rodziców i pozostałych pracowników przedszkola.


PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA LATA 2016 – 2020

Cel strategiczny
I. Podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności dydaktycznej,,wychowawczej i opiekuńczej.
Zadania:
– modyfikowanie kodeksów grupowych -„systemów motywacyjnych”, zgodnie z potrzebami
i możliwościami dzieci;
– wspieranie wszechstronnej edukacji dziecka poprzez właściwe różnicowanie stosowanych
metod aktywizujących;
– diagnozowanie poziomu wiedzy, umiejętności, zachowań i potrzeb dzieci, poprzez obserwację i
analizę wytworów działalności dziecięcej;
– realizacja programu wychowawczego (załącznik w dokumentacji przedszkola);
– ewaluacja działań wychowawczych,profilaktycznych i opiekuńczych;
– propagowanie i przestrzeganie praw dziecka;
– uwzględnianie w procesie wychowawczym uniwersalnych wartości i postaw prospołecznych;
– umożliwienie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej;
– wykorzystywanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci z
emocjami;
– stwarzanie warunków do prezentacji swoich zainteresowań i umiejętności na forum grupy i
przedszkola, oraz poza nim;


Spodziewane efekty :

* dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą programową;
* w przedszkolu dzieci pobudzane są do rozwoju własnej aktywizacji;
w przedszkolu respektowane są normy społeczne

Cel strategiczny
II Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu.

Zadania :
– opracowanie i ewaluacja koncepcji pracy przedszkola;
– trafny dobór programów wychowawczych i dydaktycznych, zgodnych z podstawą programową;
– realizacja programu adaptacyjnego (załącznik w dokumentacji przedszkola);
– opracowanie programów do pracy indywidualnej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych;
– ujednolicenie oddziaływań wychowawczych z rodzicami;
– wdrażanie aktywizujących metod pracy z dziećmi;
– tworzenie i realizacja programów autorskich;
– realizacja programu autorskiego
wprowadzanie elementów nowatorskich metod pracy

Spodziewane efekty
* przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci;
* oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej;
* procesy wspomagania rozwoju edukacji dzieci mają charakter zorganizowany;
w przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych;

Cel strategiczny
III .Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku;
Zadania :
– wypracowanie efektywnych sposobów komunikacji z rodzicami;
– włączanie rodziców w działania przedszkola;
– przygotowanie „kącików dla rodziców” z ciekawymi artykułami, informacjami, poradami
dotyczącymi wychowania dziecka;
– promowanie założeń pracy przedszkola w mediach;
– współpracowanie z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku w celu wspomagania
rozwoju dziecka;
– pozyskiwanie sojuszników przedszkola;
– udział w akcjach na rzecz środowiska;
– współpraca z Policją i Strażą Miejską;
– współpraca ze szkołą;
– współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym
– prowadzenie strony internetowej przedszkola;
Spodziewane efekty :

*promowana jest wartość wychowania przedszkolnego;
*rodzice są partnerami przedszkola;

Cel strategiczny :
IV . Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenie jakości pracy;
Zadania :
– podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie przedszkola, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i
poszerzenia oferty zajęć
– inspirowanie i motywowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych i eksperymentów;
– podniesienie stopni awansu zawodowego Rady Pedagogicznej;
– diagnoza potrzeb Rady pedagogicznej i indywidualnych potrzeb nauczycieli w zakresie
doskonalenia zawodowego;
– prowadzenie corocznego monitoringu realizacji podstawy programowej;
– usprawnianie funkcjonowania przedszkola w oparciu o wnioski z ewaluacji wewnętrznej;
– opracowanie systemu obiegu informacji;
Spodziewane efekty :
* przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie;
* przedszkole ma opracowany wewnętrzny nadzór pedagogiczny;
w przedszkolu funkcjonuje współpraca w zespołach:


PROCEDURA DIAGNOZOWANIA DZIECI 6-letnich

Etap procesu diagnozy Termin
1. Przygotowanie arkuszy diagnostycznych i pomocy; wrzesień

2. Przeprowadzenie diagnozy wstępnej; wrzesień-listopad

3. Poinformowanie rodziców o wynikach diagnozy
wstępnej, potwierdzone podpisem rodzica; listopad

4. Ustalenie działań wspomagających w indywidualnej
karcie wspomagania rozwoju dziecka; listopad

5. Indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci; na bieżąco

6. Przeprowadzenie diagnozy końcowej – określenie
stopnia gotowości szkolnej kwiecień

7. Ocena osiągnięć rozwojowych w II półroczu w
indywidualnych kartach wspierania rozwoju dziecka; kwiecień

8. Udzielenie rodzicom informacji o osiągniętym poziomie
gotowości szkolnej dzieci; kwiecień

KIERUNKI WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
cel ogólny
Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną.
Forma realizacji :
– ustalenie w grupach stałego dnia i godzin konsultacji pedagogicznych nauczyciela z rodzicami; – zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte imprezy i uroczystości przedszkolne;
– organizowanie spotkań ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, logopedą, ….
– wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka poprzez publikacje w „kącikach dla rodziców” i na stronie internetowej przedszkola;
– aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o
planowanych działaniach przedszkola; – aktywizowanie członków Rady Rodziców do pozyskiwania informacji o pracy przedszkola od pozostałych rodziców;
Termin realizacji :od X wg ustaleń w grupach.

cel ogólny :
Włączenie rodziców w działania przedszkola.
Forma realizacji :
– współorganizowanie imprez, uroczystości, konkursów;
– udział rodziców różnych zawodów w zajęciach dla dzieci;
– prezentowanie zamiłowań, hobby na forum grupy i przedszkola;
Termin realizacji : cały rok wg planu pracy wychowawczo – dydaktycznej


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

Zadanie
1 Rozpoznanie potrzeb przedszkola w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz indywidualnych potrzeb pracowników.
Sposób realizacji :
* rozmowy,
* ankiety,
Termin realizacji : wrzesień każdego roku

.Zadanie :
2 Przedstawienie nauczycielom ofert szkoleniowych, nadesłanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.
Sposób realizacji :
* nawiązanie współpracy z ośrodkami szkoleniowymi,
prezentacja ofert,
Zadanie :
3 Ustalenie tematyki szkoleń grona pedagogicznego. Zorganizowanie posiedzeń samokształceniowych na tematy wynikające z potrzeb i planów pracy zespołów.
Sposób realizacji :
* rozmowy,
* ankiety,
Termin realizacji : wrzesień/ październik, luty każdego roku

Zadanie :
4 Pomoc osobom rozpoczynającym pracę w zawodzie przez doświadczonych pedagogów.
Sposób realizacji :
* powołanie opiekuna stażu,
* ustalenie zasad współpracy między opiekunem stażu, a nauczycielem stażystą
i kontraktowym,
doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w trakcie stażu,
Zadanie :
5. Uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego.

* informowanie nauczycieli o wymaganiach związanych z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu,
* stwarzanie sytuacji sprzyjających spełnianiu wymagań na określony stopień awansu zawodowego,
pomoc w zgromadzeniu dokumentacji wymaganej do uzyskania awansu zawodowego,

Zadanie :
6 Doskonalenie warsztatu pracy, stosowanie aktywizujących metod nauczania.
Sposób realizacji :
*warsztaty, kursy,
Termin realizacji : według potrzeb

Zadanie :
7 Obserwacja zajęć – lekcje koleżeńskie, hospitacja diagnozująca.

Sposób realizacji :
* warsztaty,
Termin realizacji : według ustalonego wcześniej harmonogramu

Zadanie :
8 Indywidualne uczestnictwo nauczycieli w kursach i konferencjach.
Sposób realizacji :
* ustalenie potrzeb przedszkola i przedstawienie ich nauczycielom
* uczestnictwo w kursach, warsztatach, konferencjach proponowanych przez ośrodki doskonalenia,
indywidualne
* współdziałanie nauczycieli w zespołach
Termin realizacji : początek każdego roku szkolnego, według napływających ofert
według potrzeb
Zadanie :
9 Wdrażanie doświadczeń i umiejętności nabytych w trakcie szkoleń.
Sposób realizacji :
* gromadzenie materiałów szkoleniowych,
* dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem,
* organizacja warsztatów w zespołach,
Termin realizacji : na bieżąco


MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA
Wychowanek naszego przedszkola jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i
radzenia sobie z trudnościami, jest aktywny, dociekliwy i ambitny, rozumie świat i
wartości w nim nagromadzone, dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Posiada
wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające mu sprostać wymaganiom stawianym
w szkole podstawowej i życiu dorosłym.
•Uczy się:
Zna i wykorzystuje wiedzę o otoczeniu bliższym i dalszym, jest przyjaźnie
nastawiony do uczenia się oraz podejmowania wysiłku intelektualnego, dzięki
czemu szybko przyswaja nowe wiadomości i umiejętności.
•Myśli:
Jest rozbudzony w kierunku aktywizowania procesów umysłowych, takich jak:
spostrzeganie, porównywanie, klasyfikowanie, analiza i synteza, wyciąganie
wniosków, uogólnianie, posługiwanie się pojęciami ogólnymi.
•Poszukuje:
Jest chłonny nowej wiedzy, lubię odkrywać i doświadczać, prezentuje postawę
inspiratora własnych odkryć, poszerza swój krąg zainteresowań poznawczych.
•Działa:
Jest twórczy, pomysłowy, kreatywny, cierpliwy, konsekwentny w działaniu,
podejmuje się różnorodnych aktywności zgodnie z własnymi potrzebami i
zainteresowaniami.
•Współpracuje:
Potrafi z innymi podejmować się realizacji zadań, przestrzega ustalonych zasad
i norm współżycia w grupie.
•Komunikuje się:
Nawiązuje poprawne kontakty z innymi ludźmi, potrafi wyrażać swoje myśli i
potrzeby, umiejętnie kieruje własnymi emocjami.
•Doskonali się:
Wykazuje się samodzielnością, samooceną, samokontrolą w zakresie
doskonalenia i modyfikowania swojego nastawienia do siebie i innych.