Raport Absolwent

RAPORT ZESPOŁU DO SPRAW EWAULACJI DOTYCZĄCY „WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI O LOSACH DZIECI UCZESZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

        Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 2 w Lęborku w dniu 05.09.2011 dyrektor Ewa Długosz powołała Ewę Kozłowską i Renatę Chmielińską do zespołu zadaniowego do spraw ewaluacji „Wykorzystanie informacji o losach dzieci uczęszczających do przedszkola”


         Przedmiotem ewaluacji było wykorzystywanie informacji o losach dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 2 w Lęborku ,które podjęły naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej.
       Celem ewaluacji było pozyskanie informacji potrzebnych do analizy danych o losach dzieci , które uczęszczały do przedszkola a następnie wykorzystanie tych informacji do zmiany bieżącej pracy placówki celem ewentualnego zwiększenia rezultatów opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych  oraz usunięcia braków dostrzeżonych prze szkołę. Stworzono procedury gromadzenia informacji o losach absolwentów.
Odbiorcami ewaluacji jest:
- dyrektor Przedszkola nr 2 w Lęborku
- nauczyciele –opiekunowie grup 5 i 6 latków
- rodzice
        Ewaluacja przebiegała w terminie od 05 wrzesnia 2011 do lutego 2012 roku. Wyniki ewaluacji zostały przedstawione  na półrocznej Radzie Pedagogicznej uwzględniając pewnych działań programowych przedszkola.
W skład zespołu ewaluacyjnego wchodzą nauczyciele : Ewa Kozłowska –koordynator , Renata Chmielińska – nauczycielki 5-latków
Zespół w tym składzie opracował koncepcje ewaluacji , zbierał i analizował dane. Raport opracował koordynator Ewa Kozłowska.
Zespół opracował :
•    ankietę dla rodziców –losy absolwentów przedszkola
•    kwestionariusz ankiety dla nauczycieli –wychowawców klas I szkoły podstawowej
•    kwestionariusz ankiety dla nauczyciela –opiekuna grup 5  i 6 latków
Opracowano także kryteria ewaluacji  :
- poziom funkcjonowania absolwentów ,
- skuteczność pozyskiwania informacji
- przydatność informacji o losach absolwentów do zmiany pracy przedszkola
Zespół pracował zgodnie z harmonogramem ewaluacji:
1.    05 wrzesień - 15wrzesień 2011 – opracowanie koncepcji ewaluacji, zatwierdzenie projektu i harmonogramu badań
2.    koniec września - 31 styczeń – gromadzenia danych
3.    1 luty - 15 luty –analiza wyników badań
4.    po 15 lutego przygotowanie raportu , dyskusja i podjęcie decyzji
o sposobach wykorzystania wyników badań oraz opracowanie procedury gromadzenia danych.
Przeprowadzono spotkanie informacyjne z radą pedagogiczną . Rozdałyśmy ankiety dla rodziców na przełomie września i października 2011 /40 / a uzyskałyśmy 24 ankiety zwrotne.
Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli –wychowawców klas I rozdałyśmy
w pierwszych dniach września 2011 i styczeń-luty  2012/ 6 ankiet we wrześniu oraz 6 ankiet w styczniu-lutym 2012/.Uzyskałyśmy 12 ankiet zwrotnych od nauczycieli-wychowawców klas I.
Dokonano ankiety nauczycieli-opiekunów grup 5 i 6 latków w naszym przedszkolu./pierwszy tydzień października 2011/.Wydano 3 ankiety i uzyskano 3 ankiety zwrotne.
Wnioski:
1. Na podstawie analizy wyników ankiet dla nauczycieli przedszkola oraz nauczyciela klas I z września i klasyfikacji półrocznej wynika że większość dzieci zgodnie funkcjonuje w grupie. Zdarzają się pojedyncze przypadki dzieci mających kłopoty w zgodnych relacjach z rówieśnikami.
2. Dzieci sprawnie funkcjonują w sytuacjach zadaniowych życia szkolnego-przedszkolnego oraz samodzielne w czynnościach samoobsługowych. Nauczyciele przedszkola zwracają uwagę, że rodzice zbyt często wyręczają dzieci np. w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu.  
3. Posługują się płynnie w mowie czynnej i biernej. Należy jednak zwrócić uwagę na wczesną konsultację logopedyczną i diagnozę dziecka w celu likwidacji wady wymowy i ustalenie indywidualnego toku ćwiczeń.
4. Spawność ruchowa bardzo dobra- pojedyncze przypadki otyłości - zaleca się konsultacje z dietetykiem i lekarzem
5. Ustalanie kodeksów i zasad wpływa na poprawienie bezpieczeństwa w sali
i w klasie .
6. Dzieci bardzo chętnie podejmują wszelkie działania artystyczne. Należy więc  urozmaicać i uatrakcyjniać metody i formy w tych dziedzinach np. wystawy wernisaże , koncerty muzyczne , teatr , park techniki , spotkania z artystami
i ludźmi sztuki.
7. Zasób wiedzy matematycznej dzieci jest na poziomie prawidłowym .
8.Realizacja zadań z zakresu wiedzy przyrodniczej jest bardzo dobra, należy jednak zwiększyć liczbę zajęć w naturalnym środowisku w postaci wycieczek np. do lasu, parku działki, łąkę
9. Należy rozszerzać zasób wiedzy językowej dzieci .
10.Zauważono słabą grafomotorykę – w okresie powakacyjnym – jednak systematyczne ćwiczenia dają  doskonałe rezultaty w usprawnianiu tej funkcji .
11. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą  w uroczystościach i przestrzegają zasad społecznych. Należy jednak dobrać pełnione role do indywidualnych możliwości dziecka i ich zdolności.
12. Po zakończeniu pracy zespołu , omówieniu procesu sformułowano następujący wniosek ;należy badaniami objąć nie tylko Szkołę  Podstawową
nr 8 w Lęborku ale rozszerzyć na wszystkie pozostałe szkoły podstawowe do których trafiają absolwenci naszego Przedszkola
Na podstawie ankiet dla rodziców wysunięto wnioski:
1. Rodzice uważają, że dzieci zostały dobrze przygotowane przez przedszkole do podjęcia obowiązków szkolnych
2. Podejmowanie działania wychowawcze i dydaktyczne przyczyniły się
do szybkiej adaptacji dziecka do wymagań szkolnych
Pozytywne działania jakie najczęściej wymieniali rodzice to:
•    Różnorodne i ciekawe zajęcia i zabawy z dzieckiem podczas pobytu
w przedszkolu
•    Indywidualizacja zajęć
•    Zajęcia otwarte i pokazowe dla rodziców
•    Wycieczki tematyczne
•    Dodatkowe zajęcia w przedszkolu
•    Prace plastyczne  , nauka piosenek i wierszyków
•    Udział w akcjach i kampaniach /czytanie dzieciom/
3.Nieliczni rodzice w ankietach zaznaczyli, że nauczyciele szkoły podstawowej zgłaszali uwagi dotyczące przygotowania dziecka do realizacji obowiązków szkolnych. Były to min:
•    Problemy z podziałem wyrazów na sylaby i głoski
•    Analizą i syntezą wzrokowo-słuchową
•    Mała samodzielność np.: kłopoty z zawiązywaniem butów, przebieraniem się  w stroje gimnastyczne
4.Inne spostrzeżenia dotyczące pracy przedszkola to min:
•    Ładne i estetycznie urządzone sale
•    Miły i fachowo przygotowany personel przedszkola
•    Smaczny i urozmaicony jadłospis
•    Dużo ciekawych imprez grupowych
•    Wycieczki tematyczne
•    Dodatkowe zajęcia / ale nie wszystkie bezpłatne/

Analizując wnioski zawarte w ankietach dla rodziców , nauczycieli szkół oraz nauczycieli przedszkola w dalszej pracy przedszkola należy:
1.    Zwiększyć liczbę ćwiczeń i zabaw rozwijających słuch fonematyczny ,analizę i syntezę wzrokowo-słuchową
2.    Dokonywać wczesnej diagnozy logopedycznej dziecka w celu eliminowania i ustalenia indywidualnej pracy z dzieckiem
w przedszkolu
3.    Kierować dzieci na badania dojrzałości szkolnej w poradni Pedagogiczno-Psychologicznej  w celu ewentualnego odroczenia obowiązku szkolnego
Kończąc pracę zespołu ds. ewaluacji „Wykorzystanie informacji o losach dzieci uczęszczających do przedszkola” dokonano autoewaluacji pracy zespołu. Uporządkowano dokumentację ,omówiono podczas spotkania zespołu całego procesu oraz sformułowano wnioski :
1.    Należy przeprowadzić ankiety także w pozostałych szkołach podstawowych na terenie Lęborka
2.    Zwiększyć liczbę ankietowanych rodziców
3.    Zwiększyć liczbę członków pracujących w zespole ds. ewaluacji w celu udoskonalenia i usprawnienia pracy .

Ostatnio zmieniany czwartek, 15 sierpień 2013 20:02
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Więcej w tej kategorii: ZNOWELIZOWANY STATUT PRZEDSZKOLA »
DOLNYREKSIO