Datetime: 29 Mar 2021
Napisał
419 View Comments

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

 

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Przedszkole Nr 2 84-300 Lębork Ul E Plater 12

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Portal sprawozdawczy GUS portal.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny ul. St. Leszczyńskiego 48

20-068 Lublin

Numer identyfikacyjny

REGON                                                  77084998690977

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania:

do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon kontaktowy

598622289

Data

2021-03-25

Miejscowość

Lębork

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. POMORSKIE

Powiat

Powiat lęborski

Gmina

Lębork (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[   ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

[ X ] 2) wojewody

[   ] 3) nie dotyczy

W przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień:

 
     

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[   ] TAK

[ X ] NIE

[   ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:

 

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem

[   ] TAK

[ X ] NIE

pomieszczeń technicznych?

[   ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

 

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[   ] TAK

[ X ] NIE

[   ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:

 

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

[   ] NIE

[   ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego:

 

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[   ] TAK

[ X ] NIE

[   ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej

 

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD.

 

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:

0

 

Liczba aplikacji:

0

 

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

 

Lp.

ID a11y-url

ID a11y-status

ID a11y-data-sporzadzenie

 

udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot

Liczba stron:

0

 

nie 2. Liczba prowadzonych stron internetowych i posiada deklaracji dostępności

   
 

Liczba aplikacji:

0

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

 

Lp.

Adres strony internetowej

Zgodność z UdC

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Lp.

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania

Zgodność z UdC

 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej (proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)

   
             

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–h)

a. Kontakt telefoniczny

[ X ] TAK

[   ] NIE

b. Kontakt korespondencyjny

[ X ] TAK

[   ] NIE

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

[ X ] TAK

[   ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

[ X ] TAK

[   ] NIE

e. Przesyłanie faksów

[ X ] TAK

[   ] NIE

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)

[   ] TAK

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

[   ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:

[   ] od razu

[   ] w ciągu 1 dnia roboczego

[   ] w ciągu 2-3 dni roboczych

[   ] powyżej 3 dni roboczych

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

[   ] TAK

[ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[   ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących:

 

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

(liczba ta powinna być zgodna z sumą stron internetowych wykazanych w Dziale 2)

0

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

(zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–c)

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[   ] TAK

[   ] NIE

[   ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:

 

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

[   ] TAK

[   ] NIE

[   ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:

 

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[   ] TAK

[   ] NIE

[   ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania:

 

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[   ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba wniosków – ogółem:

 

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form:

(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille’a - 3 razy)

 

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[   ] TAK

[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Uwaga: poniższe pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[   ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[   ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[   ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:

 

Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:

 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

 
Czytaj dalej...
Datetime: 14 Paź 2017
Napisał
2783 View Comments

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy zakres ubezpieczenia:

 • dzieci, młodzieży szkolnej

Umowa ubezpieczenia zawierana jest w formie:

 1. bezimiennej – gdy do ubezpieczenia przystępuje cała placówka oświatowa

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 1. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli Ubezpieczonego, mające miejsce w okresie ubezpieczenia.

Proponujemy ubezpieczenie w Wariancie II

 

a) rodzaje gwarantowanych świadczeń

Z umowy ubezpieczenia NNW WARTA wypłaca świadczenia z tytułu:

 • śmierci Ubezpieczonego w NW wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,
 • śmierci w wyniku zawału serca udaru mózgu ubezpieczonego
 • jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego dziecka spowodowanego nowotworem złośliwym w wysokości 1 000 zł
 • jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci rodzica/opiekuna prawnego dziecka w wysokości 1 000 zł
 • jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub jej części spowodowanej nowotworem złośliwym u dziecka w wysokości 1 000 zł
 • stałego uszczerbku na zdrowiu – wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia – max 100 %
 • naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych – do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, ale nie więcej niż 1.000 zł
 • jednorazowe świadczenie w wysokości 100 zł – jeśli ubezpieczony przebywał w szpitalu powyżej 7 dni, a nie stwierdzono u niego uszczerbku na zdrowiu oraz nie korzystał ze świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy/nauki
 • czasowej niezdolności do pracy/nauki (zasiłek dzienny) - w wysokości 0,6‰ sumy ubezpieczenia dziennie przez maksymalny okres 90 dni – wypłacany jest:
  • od 1-go dnia niezdolności do pracy/nauki - w przypadku leczenia szpitalnego
  • od 15-go dnia niezdolności do pracy/nauki - w przypadku leczenia ambulatoryjnego
 • leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – do wysokości 7% sumy ubezpieczenia – tj. wydatki poniesione na terytorium Polski powstałe z tytułu:
  • udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej
  • pobytu w szpitalu, badań, zabiegów i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych)
  • nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza

b) sposób ustalania wysokości świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu

   • Wariant II - wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu przez lekarzy WARTY procentowi stałego uszczerbku w odniesieniu do sumy ubezpieczenia.

c) przyczyna stałego uszczerbku na zdrowiu/śmierci Ubezpieczonego

Wariant II obejmuje dodatkowo następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku zawału serca i udaru mózgu.

2. Usługi Assistance

świadczenia assistance przysługują każdemu posiadaczowi ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków - bez względu na wybrany Wariant ubezpieczenia - za wyjątkiem studentów studiów zaocznych, wieczorowych oraz uczniów szkół wieczorowych i dla dorosłych a także pracowników placówek oświatowych.

Zakres oferowanych świadczeń assistance uzależniony jest od wybranej wysokości sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków:

suma ubezpieczenia NNW

zakres świadczeń assistance

powyżej 9 000 zł

OPCJA C

i obejmuje – w zależności od Opcji:

ŚWIADCZENIE:

Opcja C

 1. 1. transport medyczny

+

 1. 2. organizacja wizyty u lekarza specjalisty

+

 1. 3. wizyta pielęgniarki

3 wizyty

 1. 4. dostawa leków, sprzętu rehabilitacyjnego

+

 1. 5. opieka domowa po hospitalizacji

96 godz.

 1. 6. konsultacja medyczna

+

 1. 7. infolinia medyczna

+

 1. 8. wizyta u lekarza psychologa

4 wizyty

 1. 9. korepetycje z wybranych przedmiotów

14 godz. Lekcyjnych

Usługi assistance świadczone są dla Ubezpieczonych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na terytorium Polski wyłącznie za pośrednictwem Centrum Alarmowego WARTY.

Suma ubezpieczenia wynosi 5 000 zł dla jednego zdarzenia objętego ubezpieczeniem i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY

Suma Ubezpieczenia i Składa

Składka za ubezpieczenie skalkulowana za roczny okres ubezpieczenia dla 1 Ubezpieczonego

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Składka za ubezpieczenie

Wariant I

Wariant II

NNW ucznia

10 000 zł

29 zł

Potrzebne informacje do zgłoszenia świadczenia:

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

tel. 801 308 308 lub +48 502 308 308

W pierwszej kolejności konsultant poprosi Cię o następujące dane:

Dane osoby zgłaszającej szkodę:

 • Imię i nazwisko
 • Pesel
 • Numer telefonu
 • Adres zameldowania/zamieszkania
 • Status osoby zgłaszającej: ojciec, matka, opiekun prawny

Dane osoby poszkodowanej:

 • Imię i nazwisko
 • Pesel
 • Numer telefonu
 • Adres zameldowania/zamieszkania

Nr polisy, z której zgłaszana jest szkoda: 908578217695

 • Dokładna nazwa i adres szkoły:
 • Nazwy i adresy placówek medycznych
 • Informacja o przebiegu wypadku
 • Diagnoza medyczna
 • Informacja o przebiegu i zakończeniu leczenia
 • Dane o dokumentacji potwierdzającej poniesione koszty leczenia
 • Dane bankowe do wypłaty świadczenia:
 • Nazwa Banku
 • Numer rachunku bankowego do wypłaty świadczenia
Czytaj dalej...
Datetime: 18 Lip 2012
Napisał
11329 View Comments

Raport Ewaluacji

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2010/2011
przeprowadzonej w Przedszkolu nr2 w Lęborku

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r, w sprawie nadzoru pedagogicznego Przedszkole nr2 w Lęborku przedstawia do publicznej wiadomości raport z ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2010/ 2011
Członkowie zespołu przeprowadzili ewaluację w oparciu o wcześniej opracowany harmonogram pracy i projekt ewaluacji.

Czytaj dalej...
Datetime: 18 Lip 2012
Napisał
11156 View Comments


Program adaptacji wstępnej – uzyskane efekty

   Analizując okres wstępnej adaptacji dziecka nowoprzyjętego można stwierdzić, iż jest
to trudny czas do przejścia, zarówno dla dzieci jak i dla rodziców. Mając na uwadze dobro
dziecka przekraczającego po raz pierwszy próg przedszkola został wprowadzony
w naszym przedszkolu program adaptacyjny „Jestem przedszkolakiem”.

Czytaj dalej...
Datetime: 18 Lip 2012
Napisał
5286 View Comments

UCHWAŁA nr 1/2021

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 2

w Lęborku
z dnia 28 stycznia 2021r.
w sprawie uchwalenia Statutu Przedszkola Nr 2 w Lęborku

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 2 w Lęborku uchwala, co następuje:

Uchwala się Statut Przedszkola nr 2 w Lęborku, stanowiący załącznik do uchwały.

Traci moc uchwała Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 2 w Lęborku w sprawie uchwalenia Statutu Przedszkola nr 2 w Lęborku z dnia 01 grudnia 2017 r.

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021r.

 

Przewodniczący

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 2 w Lęborku

 

 aby zobaczyć, kliknij tutaj -> STATUT Przedszkola nr 2 w Lęborku

Czytaj dalej...
DOLNYREKSIO