Wykaz programów

Programy realizowane w naszym przedszkolu
w roku szkolnym 2011/2012

 

1.    Program adaptacji wstępnej dziecka 3 letniego do przedszkola.
Cele programu: ułatwienie nowoprzyjętym do przedszkola dzieciom, startu przedszkolnego poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w aspekcie społecznym, zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi; wspomaganie dziecka
w procesie przystosowanie do życia w warunkach przedszkolnych, zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa w nowym środowisku; ujednolicenie oddziaływań wychowawczych domu – przedszkola; nawiązanie relacji rodzic – nauczyciel ułatwiającej dalszą współpracę; ukazywanie dziecku i jego rodzicom że pobyt
w przedszkolu daje możliwości zdobywania wiedzy, umiejętności i nowych doświadczeń; integracja rodziców ze sobą; poznanie oczekiwań rodziców w stosunku do przedszkola.

2.    Bajkoterapia – bajki, które pomagają. Program wychowawczo – terapeutyczny. Cele programu: nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnych stanów emocjonalnych; uczenie postępowania zgodnego z normami i zasadami akceptowanymi społecznie; zdobywanie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu innych
i bycia słuchanym; tworzenie sytuacji sprzyjających przeżywaniu i rozumieniu wartości uniwersalnych; tworzenie okazji do dokonywania wyborów, ich oceny
 i zdawaniu sobie sprawy z ich konsekwencji; umożliwienie wyrażania uczuć, przeżyć, spostrzeżeń w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych
i niewerbalnych środków wyrazu, pomocy w budowaniu pozytywnej samooceny
 i zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa.

3.    Dziecko w świecie  wartości.  Rozwijanie kompetencji społecznych w przedszkolu. Celem programu jest rozwój osoby przez kształtowanie jej własnego świata wartości. Dzięki temu będzie ona lepiej komunikować się z innymi i bardziej odpowiedzialnie uczestniczyć w życiu społeczności. Szczegółowo opracowane zajęcia kompensują się wokół 12 wartości: pokój, szacunek, miłość, odpowiedzialność, szczęście, współdziałanie, uczciwość, pokora, tolerancja, prostota, jedność.

4.    Plastyka inaczej. Cele programu: obcowanie ze sztuką, zwracanie uwagi na barwy wokół siebie, rozwijanie zainteresowań plastycznych.

5.    Przyjaciele Zippiego. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych
u małych dzieci. Program uczy dzieci: jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać; jak mówić to, co się chce; jak słuchać uważnie; jak prosić o pomoc; jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie; jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem; jak mówić przepraszam; jak radzić sobie w sytuacji gdy się jest krzywdzonym; jak rozwiązywać konflikty; jak radzić sobie ze zmianą i stratą; jak adaptować się do nowych sytuacji; jak pomagać innym.

Ostatnio zmieniany czwartek, 15 sierpień 2013 18:07
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
DOLNYREKSIO