WARTA ubezpieczenie

Szanowni Państwo

 

Poniżej przedstawiamy zakres ubezpieczenia:

 • dzieci, młodzieży szkolnej

Umowa ubezpieczenia zawierana jest w formie:

 • bezimiennej – gdy do ubezpieczenia przystępuje cała placówka oświatowa

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków

polegające  na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli Ubezpieczonego, mające miejsce w okresie ubezpieczenia.

Proponujemy ubezpieczenie w Wariancie II

 1. rodzaje gwarantowanych świadczeń

Z umowy ubezpieczenia NNW WARTA wypłaca świadczenia z tytułu:

 • śmierci Ubezpieczonego w NW wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,
 • śmierci w wyniku zawału serca udaru mózgu ubezpieczonego
 • jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego dziecka spowodowanego nowotworem złośliwym w wysokości 1 000 zł
 • jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci rodzica/opiekuna prawnego dziecka w wysokości 1 000 zł
 • jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub jej części spowodowanej nowotworem złośliwym u dziecka w wysokości 1 000 zł
 • stałego uszczerbku na zdrowiu – wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do sumy ubezpieczenia – max 100 %
 • naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych – do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, ale nie więcej niż 000 zł
 • jednorazowe świadczenie w wysokości 100 zł – jeśli ubezpieczony przebywał w szpitalu powyżej 7 dni, a nie stwierdzono u niego uszczerbku na zdrowiu oraz nie korzystał ze świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy/nauki
 • czasowej niezdolności do pracy/nauki (zasiłek dzienny) - w wysokości 0,6‰ sumy ubezpieczenia dziennie przez maksymalny okres 90 dni – wypłacany jest:
  • od 1-go dnia niezdolności do pracy/nauki - w przypadku leczenia szpitalnego
  • od 15-go dnia niezdolności do pracy/nauki - w przypadku leczenia ambulatoryjnego
 • leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – do wysokości 7% sumy ubezpieczenia – tj. wydatki poniesione na terytorium Polski powstałe z tytułu:
  • udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej
  • pobytu w szpitalu, badań, zabiegów i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych)
  • nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza
 1. sposób ustalania wysokości świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu
 • Wariant II - wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu przez lekarzy WARTY procentowi stałego uszczerbku w odniesieniu do sumy ubezpieczenia.
 1. przyczyna stałego uszczerbku na zdrowiu/śmierci Ubezpieczonego – Wariant II obejmuje dodatkowo następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku zawału serca i udaru mózgu.
 • Usługi Assistance

świadczenia assistance przysługują każdemu posiadaczowi ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków - bez względu na wybrany Wariant ubezpieczenia - za wyjątkiem studentów studiów zaocznych, wieczorowych oraz uczniów szkół wieczorowych i dla dorosłych a także pracowników placówek oświatowych.

Zakres oferowanych świadczeń assistance uzależniony jest od wybranej wysokości sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków:

suma ubezpieczenia NNW

zakres świadczeń assistance

powyżej  9 000 zł

OPCJA C

i obejmuje – w zależności od Opcji:

ŚWIADCZENIE:

Opcja  C

1.   transport medyczny

+

2.   organizacja wizyty u lekarza specjalisty

+

3.   wizyta pielęgniarki

3 wizyty

4.   dostawa leków, sprzętu rehabilitacyjnego

+

5.   opieka domowa po hospitalizacji

96 godz.

6.   konsultacja medyczna

+

7.   infolinia medyczna

+

8.   wizyta u lekarza psychologa

4 wizyty

9.   korepetycje z wybranych  przedmiotów

14 godz. Lekcyjnych

 

   

 

Usługi assistance świadczone są dla Ubezpieczonych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na terytorium Polski wyłącznie za pośrednictwem Centrum Alarmowego WARTY.

Suma ubezpieczenia wynosi 5 000 zł dla jednego zdarzenia objętego ubezpieczeniem i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY

Suma Ubezpieczenia i Składa

Składka za ubezpieczenie skalkulowana za roczny okres ubezpieczenia dla 1 Ubezpieczonego

 

 

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Składka za ubezpieczenie

Wariant I

Wariant II

NNW ucznia

10 000 zł

 

29 zł

Potrzebne informacje do zgłoszenia świadczenia:

 

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

tel. 801 308 308  lub  +48 502 308 308

W pierwszej kolejności konsultant poprosi Cię o następujące dane:

        Dane osoby zgłaszającej szkodę:

                             Imię i nazwisko

                             Pesel

                             Numer telefonu

                             Adres zameldowania/zamieszkania

                             Status osoby zgłaszającej: ojciec, matka, opiekun prawny

       Dane osoby poszkodowanej:

                            

                             Imię i nazwisko

                             Pesel

                             Numer telefonu

                             Adres zameldowania/zamieszkania

       Nr polisy, z której zgłaszana jest szkoda:   908571313057

                             Dokładna nazwa i adres szkoły:

                             Nazwy i adresy placówek medycznych

                             Informacja o przebiegu wypadku

                             Diagnoza medyczna

                             Informacja o przebiegu i zakończeniu leczenia

                             Dane o dokumentacji potwierdzającej poniesione koszty leczenia

                            

                             Dane bankowe do wypłaty świadczenia:

                                    Nazwa Banku

                                    Numer rachunku bankowego do wypłaty świadczenia

Ostatnio zmieniany piątek, 23 listopad 2018 18:51
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
DOLNYREKSIO