Wytyczne i procedury

Drodzy Rodzice, 

prosimy aby szczegółowo zapoznac się z Wytycznymi GIS oraz Procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu (opublikowanymi w dalszej części tego artykułu). Obowiązujące dokumenty do wypełnienia zostaną Państwu rozesłane za pomocą grupowych e-maili. Prosimy o wydrukowanie ich, wypełnienie i dostarczenie w kopercie, najlepiej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 2 W LĘBORKU W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze procedury dotyczą wszystkich pracowników Przedszkola nr 2 w Lęborku oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Celem procedur jest zminimalizowanie wystąpienia zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 w przedszkolu oraz umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.
 3. Procedury określają działania, które minimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego
  z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzanie dziecka do przedszkola jest zobowiązany wypełnić oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1.
 1. OBOWIĄZKI DYREKTORA PRZEDSZKOLA
 1. Dyrektor ustala wewnętrzne procedury obowiązujące w przedszkolu, zgodnie
  z wymogami zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa
  i choroby COVID-19.
 2. Organizuje pracę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii.
 3. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie zebranych informacji
  od rodziców, którzy decydują się przyprowadzać dzieci do przedszkola w okresie pandemii.
 4. Informuje rodziców o czynnikach ryzyka COVID-19 i o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z posyłaniem dziecka do przedszkola poprzez zebranie wymaganej deklaracji, stanowiącej załącznik nr 2.
 5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika (znajdujące się najbliżej wejścia do przedszkola); wyposażone w zestaw ochronny w skład, którego wchodzi: przyłbica i/lub maseczki ochronne, fartuch ochronny, rękawiczki ochronne.
 6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczki) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 7. Zapewnia przy wejściu głównym dozownik z płynem do dezynfekcji rąk wraz
  z instrukcją dezynfekcji (umieszczoną w widocznym miejscu) oraz środki
  do dezynfekcji powierzchni (klamki), a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła, płyn do dezynfekcji rąk, a także instrukcje z zasadami prawidłowego mycia oraz dezynfekowania rąk dla dorosłych i dzieci.
 8. Do zajęć opiekuńczych z dziećmi, w miarę możliwości, nie są angażowane osoby powyżej
  60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. Realizują oni zadania wyznaczone przez dyrektora przedszkola.
 9. Przygotowuje sale dla grup z łazienkami oraz wydzielone szatnie. Jedna grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
 10. Zapewnia codzienną dezynfekcję placu zabaw oraz wyznacza miejsca i drogi komunikacyjne, z których korzystać będą poszczególne oddziały.
 11. Nie będą organizowane wyjścia dzieci poza teren przedszkola.
 12. Przed otwarciem i po zamknięciu przedszkola, zapewnia dezynfekowanie wszystkich pomieszczeń przedszkolnych.
 13. Prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, włączników. Monitoring dezynfekcji toalet.
 14. Zapewnia wyeliminowanie z sal wszystkich przedmiotów trudnych do dezynfekcji.
 15. Wyposaża pomieszczenia, zgodnie z ich przeznaczeniem, w zestawy ochronne (maseczki, rękawiczki, fartuchy, przyłbice).
 16. Zapoznaje wszystkich pracowników z procedurami.
 1. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
 1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
 2. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samokontroli temperatury
  w miejscu wyznaczonym do dobrowolnego pomiaru.
 3. Pracownicy pozostający w bezpośrednim kontakcie z dziećmi wchodzą do przedszkola głównym wejściem i mogą przemieszczać się wyłącznie po terenie: hol na parterze/piętrze – WC dla personelu – sala przydzielonego oddziału – pomieszczenie izolatki (w miarę konieczności). Zabrania się ww. pracownikom korzystania z pozostałych pomieszczeń
  w przedszkolu
  .
 4. Pozostali pracownicy wchodzą i wychodzą tylko tylnym wejściem.
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z przedszkola i w trakcie pracy każdy pracownik często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk według umieszczonych instrukcji oraz myje ręce zgodnie z instrukcją.
 6. Wszyscy pracownicy opiekujący się dziećmi przebierają się w strój do pracy.
 7. Pracownicy przemieszczają się po przedszkolu tylko w niezbędnych sytuacjach,
  z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 8. Nauczyciele pracują według ustalonego przez dyrektora grafiku: w jednej grupie pracują zmianowo przydzielone osoby w ciągu jednego dnia.
 9. Nauczyciele w ciągu dnia przypominają dzieciom zasady obowiązujące w przedszkolu
  i wyjaśniają dlaczego zostały wprowadzone; dbają o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa higienicznego przez dzieci i przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu; unikają organizowania większych skupisk dzieci w trakcie zabawy i innych czynności, zarówno w sali jak i na placu zabaw.
 10. Woźna oddziałowa przydzielona do danego oddziału, wietrzy salę, w której odbywają się zajęcia co najmniej raz na godzinę; dezynfekuje powierzchnie dotykowe, sprzęty m.in. klamki, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków oraz zabawki tak często, jak często dzieci są na podwórzu; każdego dnia na koniec pracy detergentem czyści dywan, a wpiątki dokonuje jego dezynfekcji. Włącza się w działania higieniczno-sanitarne z grupą i odpowiada za odizolowanie dziecka w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem.
 11. Woźne oddziałowe wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych; dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, wszelkie uchwyty, szatnie oraz dostarczają posiłki do grup z zachowaniem wzmożonego reżimu sanitarnego (maseczki, rękawiczki); utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętów, naczyń i sztućców; po skończonej pracy gruntownie wszystko dezynfekują.
 12. Pracownicy przeprowadzający dezynfekcję zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz przestrzegania czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń w celu zabezpieczenia dzieci przed wdychaniem oparów środków przeznaczonych do dezynfekcji.
 13. Wyznaczone woźne oddziałowe prowadzą „filtr” przy przyjmowaniu/odbieraniu dzieci do/z przedszkola, a dodatkowo czuwają i odpowiadają za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono objawy chorobowe sugerujące infekcję drógoddechowych, podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19. Sąodpowiedzialne za sprzątanie
  i dezynfekcję pomieszczeń, w których odizolowano osoby ze zdiagnozowanymi objawami chorobowymi. Pracownicy kuchni wykonując pracę w miarę możliwości utrzymują odległość 1,5 metra pomiędzy sobą; przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi zbiorowego żywienia oraz dodatkowo przestrzegają szczególnej ostrożności dotyczącej zabezpieczenia epidemiologicznego, w tym w środki ochrony osobistej tj. oprócz fartuchów stosują rękawiczki, maseczki. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, a po skończonej pracy gruntownie wszystko dezynfekują.
 14. Pracownicy kuchni zobowiązani są do częstej dezynfekcji rąk według instrukcji.
 15. Intendent dba o czystość magazynu spożywczego i ma wyłączny wstęp do tego magazynu; wydaje towar kucharzowi; dba o higieniczny odbiór towarów od dostawców.
 16. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola; towar odpowiednio zapakowany zostawia przed drzwiami.
 1. OBOWIĄZKI RODZICÓW
 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego
  i podpisują wdrożone oświadczenia (załącznik nr 1) oraz deklaracje (załącznik nr 2).
 2. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie.
 3. Dzieci do przedszkola przyprowadzane/odbierane są przez osoby zdrowe.
 4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko.
 5. Zapewniają dziecku ochronę ust i nosa w drodze do/z przedszkola; z chwilą wejścia
  do przedszkola zabierają maseczkę dziecka ze sobą.
 6. Sygnalizują swoje przybycie dzwonkiem (drzwi do placówki są zamknięte).
 7. Nie wchodzą do budynku przedszkola; przekazują dziecko pracownikowi po wcześniejszym zmierzeniu dziecku temperatury pod nadzorem pracownika przedszkola.
 8. W przypadku temperatury 37 0 C i wyższej, zabierają dziecko z powrotem do domu.
 9. Pomiar temperatury odbywa się termometrem bezdotykowym, po każdym użyciu pracownik jest zobowiązany zdezynfekować powierzchnię termometru dostępnym środkiem.
 10. Regularnie przypominają dziecku o zasadach higieny i dbają, aby dziecko
  nie przynosiło do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. Z przedszkola nie będą zabierane przedmioty i zabawki.
 11. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów
  z przedszkola oraz niezwłocznego odbioru dziecka z przedszkola w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
 1. PRACA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM
 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte
  od 6.30-16.30; obecność przy wejściu sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem.
 2. Powierzchnia sali przeznaczonej na pobyt dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić
  co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia sali ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.
 3. Dziecko do przedszkola przyprowadza tylko jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce.
 4. Rodzic nie wchodzi do przedszkola, a jedynie odprowadza dziecko do drzwi przedszkola; jednocześnie zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu
  do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 metra.
 5. W szczególnych przypadkach, rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 6. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce, rodzic
  /opiekun, za zgodą dyrektora placówki, może przebywać na terenie placówki
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba
  na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Jednakże dzienna liczba rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce jest ograniczona
  do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego
  co najmniej 1,5 m.
 7. Dzieci przyprowadzane są do godz. 8.30; po jej upływie wietrzone są hole
  i dezynfekowane wszystkie klamki, szatnie i powierzchnie komunikacyjne. Dzieci
  z przedszkola można odbierać od godziny 13.30.
 8. Dziecko po wyjściu z szatni myje dokładnie ręce i dopiero wchodzi do sali zajęć.
 9. W ciągu dnia dziecku BĘDZIE mierzona jest temperatura ciała W SYTUACJI, kiedy pojawią się u niego jakiekolwiek objawy chorobowe.
 10. Rodzic sygnalizuje dzwonkiem przy drzwiach wejściowych odbiór dziecka i oczekuje
  na odprowadzenie dziecka przez woźną oddziałową; przy odbiorze rodzic mierzy temperaturę dziecku w obecności pracownika przedszkola.
 11. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,
  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (minimum osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). Ewentualne wejście do placówki
  ww. możliwe jest wyłącznie po uzgodnieniu z dyrektorem lub osobą upoważnioną
  do kontaktu z osobami zewnętrznymi.
 1. DZIAŁANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

COVID-19 U DZIECKA

 1. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum
  2 m odległości od innych osób. Nauczyciel oddziału bezzwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów, w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 2. Woźna danego oddziału zabezpiecza się w fartuch ochronny, rękawice i maseczkę/przyłbicę.
 3. Bezzwłocznie udaje się z dzieckiem do izolatki lub wyznaczonego miejsca pozostaje tam
  z dzieckiem utrzymując 2 metrowy dystans.
 4. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji, a w razie nieobecności dyrektora
  na terenie przedszkola, nauczyciel dzwoni do Sekretarza Miasta Lęborka pod nr telefonu: 608 092 518.
 5. Jeżeli dziecko posiada ostre objawy choroby, które mogą zagrażać jego życiu lub zdrowiu,
  a kontakt z opiekunem nie jest możliwy, dyrektor może podjąć decyzję o wezwaniu pogotowia ratunkowego.
 6. Dyrektor/alternatywnie Sekretarz Miasta Lęborka zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną – tel. 59/8621928 lub 604 755 717.
 1. DZIAŁANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA

ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA

 1. Pracownicy/obsługa przedszkola zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Pracownik powinien zostać
  w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych u pracownika będącego na stanowisku pracy, powinien on skontaktować się telefonicznie
  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 3. Pracownik bezzwłocznie zgłasza ten fakt dyrektorowi, a w razie nieobecności dyrektora
  na terenie przedszkola, Sekretarzowi Miasta Lęborka pod nr telefonu: 608 092 518 i udaje się do izolatki.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika będącego na stanowisku pracy, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Wyznaczeni doraźniepracownicy zobowiązani są wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z objawami chorobowymi należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami i dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, uchwytów itp.
 6. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która zabezpiecza się w odzież ochronną.
 7. Dyrektor/alternatywnie Sekretarz Miasta Lęborka bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa i poleca wszystkim stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 8. W przypadku podejrzenia zakażenia, dyrektor przedszkola lub osoba upoważniona, sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach przedszkola z osobą podejrzaną o zakażenie.
 9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola, należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego.
 10. Na terenie przedszkola umieszczono w łatwo dostępnych miejscach, ważne numery telefonów.
 11. Polecono pracownikom bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
  i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: undefined  lub undefined a także obowiązujących przepisów prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Przedszkolu od dnia 12 maja 2020 r. do czasu ich odwołania. Korekty obowiązują od 28 sierpnia 2020 r., zostały opracowane na podstawie wytycznych GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r. (czwarta aktualizacja).
 2. Wszyscy pracownicy Przedszkola oraz rodzice/opiekunowie dzieci są zobowiązani
  do ich ścisłego stosowania i przestrzegania. 

 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

 

Organizacja opieki w podmiocie:

 • Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).
 • Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
 • Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

 • W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
 •  Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
 • Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
 • Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 • Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 • Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 • Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na  podmiot) - dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.
 • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
 • Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
 • W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z  użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.  
 • Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.
 • Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 • Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 • Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 • Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

Gastronomia

 • Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.
 • Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać.
 • Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

 • Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 • Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 • Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:
 • Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:
 1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: undefined   lub undefined a także obowiązujących przepisów prawa.
 4.    Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5.   W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie undefined oraz undefined odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 • Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach  podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie  i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie undefinedoraz undefined odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

Ostatnio zmieniany piątek, 28 sierpień 2020 18:14
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
DOLNYREKSIO