Ogłoszenie burmistrza

BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

- Przedszkola Nr 2 w Lęborku przy ul. E. Plater 12, 84-300 Lębork,

- Przedszkola Nr 10 w Lęborku, przy ul. B. Krzywoustego 6, 84-300 Lębork

- Szkoły Podstawowej Nr 7 w Lęborku, przy ul. P. Skargi 52, 84-300 Lębork

 

I. Do konkursu może przystąpić:
1. Osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która spełnia łącznie następujące
wymagania: a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz
przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce;
b) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
d) uzyskała:
• co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
• pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
• w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
9) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego — karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
h) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
j) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
k) w przypadku cudzoziemca — posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
2. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji
pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej,
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub nauczyciel mianowany lub
dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia
23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, spełniający wymagania określone w pkt 1 niniejszego ogłoszenia,
z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
3. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
e) spełnia wymogi określone w pkt 1lit. b, e, f, h, j, k niniejszego ogłoszenia.
Il. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
• stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo
• stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego albo
• stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym — w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
• imię (imiona) i nazwisko,
• data i miejsce urodzenia,
• obywatelstwo,
• miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) 
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz .U. z 2018 r. poz. 931 tj.) — w przypadku cudzoziemca;
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 tj.);
k) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego — w przypadku nauczyciela;
I) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
ł) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 tj.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkołnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
I) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
m) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia, nazwiska, adresem zwrotnym oraz numerem telefonu i dopiskiem; „Konkurs — Przedszkole Nr ...... (wpisać numer)” w terminie do_dnia
31.05.2019 r. do godz. 15.00.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Lęborka, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
 
 
 
BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora - SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 w Lęborku przy ul. P. Skargi 52, 84-300 Lębork
1. Do konkursu może przystąpić:
2. Osoba będąca nauczycielem mianowanym lub _dyplomowanym, która spełnia łącznie następujące
wymagania: a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz
przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce;
b) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
d) uzyskała:
• co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
• pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
• w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
g) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. | ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego — karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
h) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
1) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
J) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
k) w przypadku cudzoziemca — posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.
2. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji
pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej,
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub nauczyciel mianowany lub
dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia
23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, spełniający wymagania określone w pkt 1 niniejszego ogłoszenia,
z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
3. Osoba niebędąca nauczycielem. która spełnia łącznie następujące wymagania:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
e) spełnia wymogi określone w pkt Ilit. b, e, f, h, j, k niniejszego ogłoszenia.
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
• stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo
• stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego albo
• stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym — w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
• imię (imiona) i nazwisko,
• data i miejsce urodzenia,
• obywatelstwo,
• miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz .U. z 2018 r. poz. 931 tj.) — w przypadku cudzoziemca;
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 tj.);
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944- 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2019 r. poz. 430 tj.) — w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
|) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego — w przypadku nauczyciela;
ł poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
mt)oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 tj.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, w zamkniętych kopertach z podaniem imienia, nazwiska, adresem zwrotnym oraz numerem telefonu i dopiskiem; „Konkurs — Szkoła Podstawowa Nr 7” w terminie do dnia 31.05.2019 r. do
godz. 15.00. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Lęborka, w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie.
Witold Namyślak
 
Ostatnio zmieniany czwartek, 16 maj 2019 10:25
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
DOLNYREKSIO